No upcoming meetings 06 Aug 2020

Uživatelská pole

Author: Easy Admin Displayed: 6977
Created: 06 Dec 2017 Updated: 29 Jul 2020
Version: 60

Přeloženo yes -- --
MoreLess

Uživatelská pole

Přehled
Základní typy uživatelských polí
Podřízená uživatelská pole
Uživatelská pole s výpočtem
Corner situations

 

Přehled

Uživatelská pole můžete upravovat v menu Další > Admin > Uživatelská pole. Můžete vytvořit uživatelská pole pro jakýkoliv existující subjekt v systému. Klikněte v pravém horním rohu na ikonu "Vytvořit nové uživatelské pole".

Otevře se vám tento seznam:
Image201609081254_2.png

Uživatelská pole mohou být různá:

Image201609081254_6.png

Pro každé z uživatelských polí můžete definovat různá nastavení:

 • Skupina: Pro rychlejší orientaci můžete Uživatelská pole sdružovat do skupin. Novou skupinu vytvoříte zadáním jejího jména do příslušného pole. Pro přidání uživatelského pole do již existující skupiny začněte jednoduše psát její název a vyberte ji následně z nabídky nalezených skupin.
 • Min - max délka: minimální a maximální délka pole (zadejte 0 pro neomezenou délku)
 • Více hodnot: může být zadána více než jedna položka
 • Položky: možné položky pro pole "Seznam". Každá řádka znamená jednu položku.
 • Výchozí hodnota: bude nastavena výchozí hodnota, pokud nebude vybrána žádná jiná

 

Základní typy uživatelských polí

Adresa - Google mapa

Toto pole (adresa s odkazem na mapy Google) vám umožní na jedno kliknutí zobrazit zadanou adresu na mapách Google. Konkrétní adresu vyplňte po aktivaci tohoto pole.

Image201609081254_7.png

Takto bude pole vypadat v detailu úkolu:

Image201609081254_8.png

Uvidíte link na Google mapy, po kliknutí se vám otevře zadaná adresa na mapě.

 

Částka

Toto pole slouží pro zadání částky za zboží či produkt.

Image201609081254_9.png

Můžete ho využít pro různé výpočty - k těm se dostaneme později. Takto vypadá pole při úpravě úkolu, vyplňte jen číslo.

Image201609081254_10.png

Automatické číslo

Jedná se o číselné pole s výchozí hodnotou, která se bude automaticky navyšovat po jedné s každou novou položkou, dokud nebude dosaženo maximální hodnoty ze zadaného rozsahu. Při dosažení maxima systém začne počítat znovu od výchozí hodnoty. Posloupnost čísel může být nastavena globálně (jedna posloupná číselná řada pro všechny položky) nebo pro každý projekt či úkol individuálně (více číselných řad) - a to podle aktivního zaškrtnutí checkboxu "Automatické číslo počítat v rámci" (projektu, úkolu). Výchozí hodnota pro automatické číslo je přednastavena, ale lze ji manuálně upravit.   
 

Ukázka

V ukázce začneme s "výchozí hodnotou" 1, rozsah "od - do" nastavíme na 0 - 999, checkboxy "Automatické číslo počítat v rámci" nezaškrtneme.
Projekt 1 - výchozí hodnota nastavena na 1 (automaticky)
Projekt 2 - výchozí hodnota nastavena na 2 (automaticky)
Projekt 3 - výchoz hodnota nastavena na 66 (manuálně)
Projekt 4 - výchoz hodnota nastavena na 67 (automaticky)
Projekt 5 - výchozí hodnota nastavena na 5 (manuálně)
Projekt 6 - výchoz hodnota nastavena na 68 (automaticky), rozsah "od - do" nastaven na 10 - 999 (manuálně)
Projekt 7 - výchozí hodnota nastavena na 69 (automaticky), rozsah "od - do" nastaven na 90 - 999 (manuálně)
Projekt 8 - výchozí hodnota nastavena na 90 (automaticky), tuto hodnotu změníme na 101 (manuálně)
Projekt 9 - výchozí hodnota nastavena na 101 (automaticky), rozsah "od - do" změníme na 0 - 999 a výchozí hodnotu změníme na 50 (manuálně)
Projekt 10 - výchozí hodnota nastavena na 50 (automaticky), změníme ji na 66 (manuálně, tyto hodnoty už jsou použity v Projektu 3)
Projekt 11 - výchozí hodnota nastavena na 70 (automaticky, protože hodnoty 67, 68, 69 už jsou nastaveny u projektů 4, 6 a 7)

Můžete vybírat ze dvou možností, každou samostatně nebo obě společně:

 • Projekt - číselná řada začíná číslem 1 pro každý projekt samostatně, nezávisle (pokud není minimální hodnota nastavena jinak)
 • Typ úkolu - číselná řada začíná číslem 1 pro každý typ úkolu nezávisle (pokud není minimální hodnota nastavena jinak)
 • Projekt & Typ úkolu - číselná řada začíná minimální hodnotou nezávisle pro každý typ úkolu i pro každý projekt

Image201703141507_1.png

Ano/Ne

Toto pole (checkbox) je využíváno pro potvrzení nebo zamítnutí požadované volby - vybráním odpovědi ANO nebo NE.

Image201609081254_11.png

Pole může být zobrazováno třemi způsoby. Může být zobrazeno jako rozbalovací menu s položkami ANO nebo NE, jako klasický zaškrtávací checkbox a nebo jako radio button (pole pro výběr, označení zvolené možnosti).  
Název pole si můžete upravit podle sebe. Například pokud chcete aby uživatelé potvrdili, že dokončili testy, můžete pole nazvat "Test proveden" - a požadovat volbu ANO/NE. Výsledek pak uvidíte v detailu úkolu.

Image201609081254_14.png

Corner situation: Pokud je zobrazení tohoto pole nastaveno jako checkbox a je povinné, pak v případě nezaškrtnutí checkboxu nebude vyžadována žádná další akce (v případě prázdného checkboxu je za odpověď považována hodnota "ne").
 

Datum

Pole Datum má mnoho využití. Potřebujete přidat k úkolu datum smlouvy? Jednoduše vyplňte toto pole a datum bude snadno viditelné v přehledu úkolu.

Image201609081254_15.png

Datum a čas

Pro potřeby dalších podrobností můžete zadat také datum a přesný čas.

Image201609081254_16.png

E-mail

Jednoduché textové pole pro zadání e-mailové adresy.

Image201609081254_30.jpg

Desetinné číslo

Jedná se o desetinné číslo, dynamickou hodnotu, která se může měnit (není pevně nastaven počet míst za desetinnou čárkou).

Celé číslo

Kladné nebo záporné číslo.

Seznam klíč/hodnota

Aby mohli vaši uživatelé zadávat libovolné hodnoty, můžete si vytvořit seznam vlastních zadávaných hodnot. V podstatě se jedná o stejný typ jako pole "Seznam", ale s tím rozdílem, že hodnoty v polích "Seznam" nemohou být změněny zpětně (úpravy se neprojeví v již existujících seznamech), zatímco v poli "Seznam klíč/hodnota" můžete zadat nové úpravy, nastavení, které se projeví ve všech dosud zadaných hodnotách (zpětně).
Postupujte v těchto krocích:

 1. Klikněte na vytvořit nový "Seznam klíč/hodnota"
 2. Uložte nově vytvořené pole (bez zadaných hodnot, zatím je nelze přidat)
 3. Po uložení se zobrazí volba pro zadání detailních hodnot

Ukázka

Máte zadaný "seznam" s následujícími položkami:

 • hodnota1
 • hodnota2

Později si změníte položky ve svém seznamu na:

 • HodnotaRaz
 • HodnotaDva

Váš konkrétní projekt však bude mít stále přiřazen starší seznam s názvy "hodnota1", "hodnota2". Pomocí pole "Seznam klíč/hodnota" se však všechny (i starší) položky změní na novou hodnotu (nové názvy) - "HodnotaRaz, "HodnotaDva".
 

Corner situation: Pole "Seznam klíč/hodnota" nelze upravovat samostatně, ale pouze přes editaci celého úkolu.

Image201703241631_1.png

Link

Vložte konkrétní URL adresu.

Seznam

Můžete si vytvářet vlastní seznamy položek, hodnot, které budou zadávat vaši uživatelé. Mějte na paměti, že prováděné změny hodnot v tomto poli se nijak neprojeví v již existujících zadaných záznamech.

Image201609081254_17.png

Na tomto obrázku vidíte, jak vypadá nastavení. Každá řádka je volitelnou položkou.

Image201609081254_18.png

Dlouhý text

Nastavitelné a rozšiřitelné pole pro text (podpora formátovaného textu)

Hledání/Lookup

Umožňuje hledání v konkrétní entitě. Toto pole má vynikající vlastnost - můžete díky němu vyhledávat v konkrétní entitě bez nutnosti zadání detailů. Pole načítá data přímo ze systému. Tak například toto vyhledávací pole:
 

Image201609081254_19.png

Do vytvořeného úkolu jsme se rozhodli přidat testera. Potřebujete najít a vybrat entitu, ve které bude možné vybrat jméno (v tomto případě).

Image201609081254_20.png

Zadáme nejdříve kontakt, a potom vlastnost, které toto pole bude mít.

Image201609081254_21.png

Po uložení můžete vyhledávat jak v už existujících, tak v nových úkolech - podle projektů a typů úkolů vybraných v nastavení pole. Pro přidání uživatele do úkolu klikněte na "Update" > tlačítko "Upravit další vlastnosti" -> uvidíte toto:

Image201609081254_23.png

Klikněte na ikonku plus a vyberte kontakt.

Image201609081254_24.png

Takto vypadá pole v přehledu úkolu po vybrání jména.

Image201609081254_26.png

Milníky

Pole umožní vybírat milníky z rozbalovacího menu nebo zaškrtnout jeden či více milníků v checkboxech, v závislosti na nastavení. Je možné vybrat vždy jen ty milníky, které jsou vytvořeny v konkrétním projektu. 

Image201703241647_1.png

Procenta

Jednoduché pole s procentuální hodnotou, zadanou uživatelem.

Image20171205162144_1.png

Text

Pole pro zadání textu (podporuje formátovaný text)

Image201609081254_27.png

Uživatel

Díky tomuto poli můžete vybírat existující uživatele z rozbalovacího menu nebo zaškrtáváním checkboxů. Je k dispozici pouze pro entity přímo propojené s projekty, tedy například pro úkoly, odpracovaný čas, milníky nebo dokumenty. Pokud toto pole zvolíte pro jinou entitu, nebudou se v tomto poli nabízet žádní uživatelé. Použijte raději pole Hledání.
 

Image201703241631_2.png

Strom hodnot

Tímto polem umožníte nastavit výběr více různých položek současně. Nastavení je jednoduché:

Image201609081254_28.png

Po vyplnění vlastních požadovaných hodnot se vám zde zadané detaily budou nabízet v tiketu - po kliknutí na "Update" tlačítko.

Image201609081254_29.png

 

Podřízená uživatelská pole

Zde máme další velmi žádanou funkci. Přináší sice skvělé možnosti, ale také omezení, kterým se zatím nedá vyhnout (vzhledem k příliš složité struktuře konfigurace). Doporučujeme využívat tato pole bez zbytečných omezujících nastavení. Podřízená uživatelská pole nejsou dostupná přes rychlou editaci.  

Jak na nastavení

1. Nadřazené uživatelské pole (Brand) musí mít vždy formát "Seznam", vypnutou volbu "Více hodnot" a zvolený rozbalovací seznam.

Image20200312165752_1.png

2. Teprve pak lze vytvořit druhé - podřízené uživatelské pole. Zde zadejte všechny položky a hodnoty, které mají být dostupné na této úrovni - pro všechny dostupné možnosti nadřazeného pole. Musí být nastavené jako rozbalovací menu. Dále vyberte nadřazené pole, a to podle vašeho výběru dostupných hodnot v poli. Výběr uložte tlačítkem "Save".

Image20200312165752_2.png

3. Dostupný přehled položek k výběru se zobrazí po uložení. Vyberte také, jaký model podřízenosti bude patřit k jakému brandu (nadřízenému poli).

Image20200312165752_3.png

4. V případě potřeby můžete přidat další stupeň podřízených polí - vytvořením nového uživatelského pole, které nastavíte jako výchozí model pro nadřazená pole.

Image20200312165752_4.png

Zvažte prováděná nastavení a změny

Povinné, jen pro čtení, skryté - nesprávné nastavení detailů vám může způsobovat chyby. Například pokud nastavíte podřízené pole jako povinné (ať už přes Workflow nebo v nastavení uživatelského pole), pak není možné skrýt nadřazené pole pro žádnou roli (ani ve Workflow ani přes speciální dostupnost). Doporučujeme udržovat dostupnost (viditelnost), editaci a bezpečnostní nastavení stejná pro všechna pole napříč touto strukturou. 

 • Změny dostupných hodnot - pokud upravíte dostupné hodnoty v některém z nadřazených polí, je nutné upravit také nastavení všech podřízených polí.
 • Doporučujeme zadat si seznam podřízených polí do popisu hlavního (nadřízeného) pole. Tak budete mít stálou připomínku na očích, že úpravy vyžadují ještě další kroky.

Image20200312165752_5.png

 

Uživatelská pole s výpočtem

Kromě základních uživatelských polí můžete vytvořit také pole se vzorečkem, s výpočtem (nadefinovaná pole). Jděte do Menu Další > Admin > Uživatelská pole. Toto rozšíření si můžete objednat přes svou Klientskou zónu, jinak není dostupná.
 

Image201606021554_1.png

Zadáním entity vybíráte, kde se toto uživatelské pole bude zobrazovat. V následujícím příkladu je vytvořeno uživatelské pole, na kterém si ukážeme, jak s ním zacházet. Při vytváření jakéhokoliv uživatelského pole nezapomeňte vždy nastavit typy úkolů a další vlastnosti, které jsou potřeba ke správnému zobrazení pole tak, jak potřebujete.

Image201606021554_2.png

Do nadefinovaných polí můžete zadávat klasické matematické symboly. V naší ukázce chceme vědět, kolik hodin ještě zbývá, pokud je úkol z 50% hotov a určený čas má být 2 hodiny. Toto můžeme spočítat s pomocí vzorce 2*50%/100 - to znamená hodnota z pole určeného času krát hodnota hotových procent lomeno 100. Pokud nezadáte část "lomeno 100", vzorec nebude fungovat a dostanete chybný výsledek. Správně by bylo také 2*0,5, ale protože nelze dělit samotné pole, pomůžeme si dělením výsledku.
 

Pro pole s výpočtem použijte formát Desetinné číslo. Tento formát je vhodný pro čísla, která nejsou celá a počet číslic za desetinnou čárkou může být různý. Toto nastavení uživatelského pole se projeví zhruba za deset minut.

Údaje, zadávané na vstupu, a údaje ve výstupu vzorečku musí být stejného typu (čísla, text). Jinak toto uživatelské pole nebude funkční (kvůli nekompatibilitě dat). Proto si vždy pečlivě zkontrolujte zadávané nastavení. Příklad: text zadaný do vstupního pole nemůže poskytnout výsledek ve formě čísla.
 

Dělení nulou?

Jednoduchý trik, jak se vyhnout chybným výsledkům v tomto uživatelském poli: máte-li vzoreček, obsahující dělení a je možné, že použitá hodnota bude nula, přidejte ke jmenovateli drobnou hodnotu navíc (+0,00001). Na výsledek to nebude mít vliv a zajistíte tak platnost výpočtu. 

Image201609121118_1.png

 

Corner situations

 • Není možné využívat Vypočtené pole z filtru, které počítá s hodnotami z jiného Vypočteného pole z filtru, výpočet zde není možný.
 • Pole typu "Hledání" nelze upravovat přes rychlou editaci ani z přehledu, ale pouze v detailu daného úkolu.
 • Je možné povolit volbu "Více hodnot" společně s podřízeným uživatelským polem, nicméně tak se budou hodnoty zobrazovat duplicitně (či vícenásobně, podle konkrétního nastavení daného pole). Proto nedoporučujeme tyto volby zadávat současně.
 • Pole s výpočtem operují pouze s číselnými hodnotami, výsledky tak mohou být také pouze v číselném formátu. Zadáte-li například do vzorečku pro výpočet entitu Uživatele, pak pro spočítání výsledku bude použito uživatelské ID (které je také ve formátu čísla).
Add picture from clipboard